รายนามกรรมการสร้างพระ

คณะกรรมการการจัดสร้างพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน

กรรมการที่ปรึกษา

  • ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล                                                      ผู้อำนวยการ ส.มศว
  • ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ                                                       นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ส.มศว
  • นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์                                                  นายกสมาคมศิษย์เก่า ส.มศว
  • นายสมภพ โปษะกฤษณะ                                                     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ปกครองและครู ส.มศว
  • นายพยัพ คำพันธุ์                                                             นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
  • นายพิศาล เตชะวิภาค                                                         รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
  • พลเรือเอกปรีชา จามเจริญ                                                   รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
  • นายสุรเดช ลิ้มพานิช                                                          อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
  • รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์                                                    ศิษย์เก่า ส.มศว

ประธานกรรมการจัดสร้าง

  • ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน

รองประธานกรรมการจัดสร้าง

  • นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล
  • นายเสถียร  โชคดีพาณิชย์
  • นพ. ศุภกานต์ เตชะพงศธร

รายชื่อคณะกรรมการ

  • นายแพทย์ธนบดินทร์ คชเสนี                                             กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์
  • รศ.ดร. อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์                                              กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์
  • นางวริษฐา สุขคง                                                         กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์
  • พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์   คมขำ                                             กรรมการ และ เหรัญญิก
  • นายวุฒิพงษ์  อมรชัยชาญ                                               กรรมการ และ เหรัญญิก
  • นางพรรณสิริ   เกษสุรินทร์ชัย                                           กรรมการ และ เลขานุการ
  • นายนัดดา  สุขสวัสดิ์                                                     กรรมการ และ การตลาด การขาย
  • นายจุฑาพล  เมตตาสัตย์                                                 กรรมการ และ การตลาด การขาย
  • นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์                                              กรรมการ และ การตลาด การขาย
  • นางปรารถนา  มังกรพานิชย์                                             กรรมการ และ การตลาด การขาย
  • นางนงลักษณ์  ชูประสิทธิ์                                                กรรมการ และ ปฏิคม
  • นางสาวอินทิรา   บุญญานุวัตร                                          กรรมการ
  • นางสาวดวงใจ   จงธนากร                                               กรรมการ
  • นางสาวชีวัน   เขียววิจิตร                                                กรรมการ
  • นางสาวกาญจนา   ถาวร                                                กรรมการ
  • นายโชติวิทย์   ธรรมสุจิตร                                             กรรมการ
  • นายรุ่งโรจน์   ภักดีบำรุง                                                กรรมการ
  • นายชวลิต  ศรีคำ                                                           กรรมการ
  • นายศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา                                              กรรมการ
  • นางสมฤดี   แย้มขจร                                                     กรรมการ
  • นายโชติวิทย์   ธรรมสุจิตร                                             กรรมการ
  • นายรุ่งโรจน์   ภักดีบำรุง                                                กรรมการ
  • นายสมมาตร คุณประคัลภ์                                             กรรมการ
  • นายรวินท์ รัชตะวรรณ                                                   กรรมการ
  • พ.ต.อ.ทรงกลด  เกริกกฤตยา                                       กรรมการ
  • นายพินิจ เตียเจริญ                                                       กรรมการ
  • นายแล่ม จันท์พิศาโล                                                   กรรมการ
  • นางสาวจุฬาลักษณ์ คันธนาลิต                                    กรรมการ
  • นางสาวมินท์มันตา ฐิติกุลธีรากรณ์                               กรรมการ
  • นางสาวกชสร พิพัฒนกุล                                              กรรมการ