คณะกรรมการการจัดสร้างพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน

กรรมการที่ปรึกษา

 • ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
 • ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
 • นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์
 • นายสมภพ โปษะกฤษณะ
 • นายพยัพ คำพันธุ์
 • นายพิศาล เตชะวิภาค
 • พลเรือเอกปรีชา จามเจริญ
 • นายสุรเดช ลิ้มพานิช
 • รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

ผู้อำนวยการ ส.มศว
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ส.มศว
นายกสมาคมศิษย์เก่า ส.มศว
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ปกครองและครู ส.มศว
นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
ศิษย์เก่า ส.มศว

ประธานกรรมการจัดสร้าง

 • ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน

รองประธานกรรมการจัดสร้าง

 • นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล
 • นายเสถียร โชคดีพาณิชย์
 • นพ. ศุภกานต์ เตชะพงศธร

รายชื่อคณะกรรมการ

 • นายแพทย์ธนบดินทร์ คชเสนี
 • รศ.ดร. อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
 • นางวริษฐา สุขคง
 • พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ
 • นายวุฒิพงษ์ อมรชัยชาญ
 • นางพรรณสิริ เกษสุรินทร์ชัย
 • นายนัดดา สุขสวัสดิ์
 • นายจุฑาพล เมตตาสัตย์
 • นางภัสส์กุญช์ สิงมหาศักดิ์
 • นางปรารถนา มังกรพานิชย์
 • นางนงลักษณ์ ชูประสิทธิ์
 • นางสาวอินทิรา บุญญานุวัตร
 • นางสาวดวงใจ จงธนากร
 • นางสาวชีวัน เขียววิจิตร
 • นางสาวกาญจนา ถาวร
 • นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร
 • นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง
 • นายชวลิต ศรีคำ
 • นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
 • นางสมฤดี แย้มขจร
 • นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร
 • นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง
 • นายสมมาตร คุณประคัลภ์
 • นายรวินท์ รัชตะวรรณ
 • พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา
 • นายพินิจ เตียเจริญ
 • นายแล่ม จันท์พิศาโล
 • นางสาวจุฬาลักษณ์ คันธนาลิต
 • นางสาวมินท์มันตา ฐิติกุลธีรากรณ์
 • นางสาวกชสร พิพัฒนกุล

กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์
กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์
กรรมการ และ ประชาสัมพันธ์
กรรมการ และ เหรัญญิก
กรรมการ และ เหรัญญิก
กรรมการ และ เลขานุการ
กรรมการ และ การตลาด การขาย
กรรมการ และ การตลาด การขาย
กรรมการ และ การตลาด การขาย
กรรมการ และ การตลาด การขาย
กรรมการ และ ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ