วัตถุประสงค์การสร้างพระ

 

ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน หรือ ส.มศว  เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการศึกษาอย่างเข้มข้น  รวมทั้งการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนในอนาคตสมดังเอกลักษณ์ของโรงเรียนว่า ”วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม มีคุณธรรมนำชีวิต”

ในปัจจุบันคุณธรรมของเด็กในวัยเรียนได้ลดน้อยถอยลงไปมาก ส.มศว ได้นำเรื่องคุณธรรมเข้ามากล่อมเกลาจิตใจให้กับเด็ก โดย ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมีดำริว่าเราควรจะสร้างสัญลักษณ์พระพุทธรูปจำลอง และพระรูปเหมือนองค์จริงที่เป็นพระประจำโรงเรียนคือพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน เพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาและเป็นเครื่องบูชายึดเหนี่ยวจิตใจให้กับนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้มีการระลึกถึงคุณงามความดีทั้งหลายของโรงเรียน  และใช้พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อพกติดตัวไว้ให้ระลึกถึงการกระทำความดีงามอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ สังคมไทย นักเรียน ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันตลอดไป

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ส.มศว นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ นายกสมาคม ได้มีมติมอบหมายให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน เป็นประธานคณะกรรมการ นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล นายเสถียร โชคดีพาณิชย์ และ นพ. ศุภกานต์ เตชะพงศธร เป็นรองประธานกรรมการ ในการจัดทำพระพุทธรูป “พระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน”      ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน นายแพทย์ฝีมือระดับแนวหน้าจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตระกูลดังด้านการแพทย์ มา 4 ชั่วอายุ เคยทำภารกิจที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมายทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย การพัฒนาด้านการศึกษาการแพทย์ และด้านการวิจัย นอกจากนี้ยัง มีความสามารถอีกด้านหนึ่งที่น่าทึ่งคือเป็นกูรูด้านวงการพระเครื่อง จนทำให้รั้งตำแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน”

 1. เพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้องกับ ส.มศว
 3. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำคุณงามความดี และเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้นักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูกระทำแต่ความดีอยู่เสมอ
 4. เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับสมาคมผู้ปกครองและครู ส.มศว โดยนำรายได้ไปอุดหนุนให้กับกิจกรรมของนักเรียน

การจัดสร้าง “พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน”

ได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลองทั้งหมด 6 ประเภทดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. พระพุทธรูปจำลองพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ตอกโค้ดชุดกรรมการ ในชุดกรรมการใหญ่ สร้าง 67 องค์ สำหรับบุคคลทั่วไป 67 องค์
 2. องค์พระพุทธประทานพรเนื้อทองคำ หนัก 16 กรัม จำนวน 99  องค์
 3. พระพุทธประทานพรเนื้อสามกษัตริย์ จำนวน 299  องค์
 4. พระพุทธประทานพรเนื้อเงิน จำนวน 499  องค์
 5. พระพุทธประทานพรเนื้อนวโลหะ จำนวน 999  องค์
 6. เหรียญเสมาพระพุทธประทานพรเนื้อทองแดง จำนวน  1,499 องค์     (สูง 30 มิลลิเมตร กว้าง 22 มิลลิเมตร และ หนา14 มิลลิเมตร)

รวมจำนวนจัดสร้างพระพุทธรูปและเหรียญเสมาทั้งหมดประมาณ      3,395          องค์

 

สมาคมฯได้จัดพระเป็นชุดเพื่อให้ชาวปทุมวันได้สะสมพระพุทธรูปในเนื้อต่างๆ ถึง 4 แบบและเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของดังนี้

แบบที่ 1     ชุดกรรมการใหญ่ เปิดให้เช่าทั้งชุด 6 องค์ในราคา 55,000 บาท จากราคาเต็ม 55,994 บาทประกอบด้วยพระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้วเนื้อโลหะผสม, พระเนื้อทองคำ, พระเนื้อสามกษัตริย์, พระเนื้อเงิน, พระเนื้อนวโลหะ และ เหรียญเสมา รายการละ 1 องค์  ทุกรายการตอกโค้ตและรันนิ่งนัมเบอร์เดียวกันทั้งชุด

แบบที่ 2     ชุดพระเนื้อทองคำ น้ำหนัก 16 กรัม  1 องค์ ในราคา 39,999 บาท

แบบที่ 3     ชุดกรรมการกลาง  ในราคา 5,500 บาท จากราคาเต็ม 5,996 บาท ประกอบด้วย พระเนื้อสามกษัตริย์ พระเนื้อเงิน พระเนื้อนวโลหะ และ เหรียญเสมา รายการละ 1 องค์  ทุกรายการตอกโค้ตและรันนิ่งนัมเบอร์เดียวกันทั้งชุด

แบบที่ 4     ชุดกรรมการเล็ก ในราคา 3,300 บาท จากราคาเต็ม 3,497 บาท ประกอบด้วย พระเนื้อเงิน พระเนื้อนวโลหะ และเหรียญเสมา รายการละ 1 องค์  ทุกรายการตอกโค้ตและรันนิ่งนัมเบอร์เดียวกันทั้งชุด

 

การจองพระพุทธรูปพระพทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันแบบองค์เดี่ยว มีรายละเอียดดังนี้

 • พระสามกษัตริย์ องค์ละ    2,499    บาท
 • พระเนื้อเงิน องค์ละ           1,999    บาท
 • พระเนื้อนวโลหะ องค์ละ      999     บาท
 • เหรียญเสมาเนื้อทองแดง องค์ละ    499     บาท