สารจากนายก

สารจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธวัชชัย อัครวิพุธ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

กระผมในนามนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน และคณะกรรมการบริหารสมาคมได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และ ทุกภาคส่วนในโรงเรียนได้รับเลือกให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 โดยมีความตั้งใจ

"ให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมที่สำคัญจากบ้าน สู่โรงเรียน และ จากโรงเรียนมาสู่บ้าน"

สมาคมเป็นหน่วยงานที่สำคัญของบ้านและโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาบุตรหลานของเราให้มีความสามารถรอบด้านก้าวทันโลกในปัจจุบัน ให้อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม มีความพร้อมในการรับมือกับการศึกษาในโลกยุคใหม่ให้ก้าวทัน และ ก้าวไกล ในฐานะที่กระผมเป็นแพทย์ และ ผู้บริหาร ผมจะนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะนำความรู้ด้านวิชาการมาเผยแพร่ในโรงเรียน พร้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนในทุกๆ ด้าน

ในนามของสมาคมฯ  กระผมถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการ  คณะกรรมการบริหาร อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ด้วยดีตลอดมา  สุดท้ายนี้กระผมใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งด้านกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธวัชชัย อัครวิพุธ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน