สารจากนายก

สารจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

           กระผม ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน คนใหม่ที่มารับตำแหน่งในปี 2565-2567 ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปี 2565 ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 หรือ PDS71 สมาชิกใหม่ของ ส.มศว 

"ให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมที่สำคัญจากบ้าน สู่โรงเรียน และ จากโรงเรียนมาสู่บ้าน"

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถจัดการประชุมในโรงเรียนได้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง นักเรียนสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ และผู้ปกครองต้องการ ในช่วงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่พัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญกับวงการการศึกษาเป็นอย่างมาก ในครั้งนี้เราได้กลับมาพร้อมกับความชำนาญ และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทำให้บุคลากรในส.มศว มีความชำนาญและก้าวทันโลกมากขึ้น  การประชุมครั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอนำเสนอหนังสือประกอบการประชุมในรูปแบบ E-book  ท่านผู้ปกครองสามารถสแกน QR code ที่ปรากฎบนที่คั่นหนังสือที่ทางสมาคมฯได้แจกเป็นที่ระลึกในการลงทะเบียนได้ครับ
           การเข้ารับหน้าที่ในการทำงานในสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวันในครั้งนี้ กระผมและท่านคณะกรรมการทุกท่านมีความตั้งใจ ร่วมมือร่วมใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี และสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน การร่วมสนับสนุนแนวทางในนโยบายการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งด้านสายวิทย์และสายศิลป์มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ทางสมาคมฯได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้ปกครองในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นอย่างดีย่ิงตลอดมา
           ในปีนี้ทางสมาคมฯได้ริเริ่มโครงการพานักเรียน บุตรหลานของเราที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียน ไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อีกทั้งโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญอีกหลายโครงการที่ทางสมาคมฯ มีความตั้งใจจะทำต่อจากนี้ รวมถึงการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนทุก ๆ กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนทั้งในด้านความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดนตรี นาฏศิลป์ การกีฬา และในทุก ๆ ด้านที่เป็นผลดีและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
            สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสมาคมฯ คุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ขออาราธนาพรจากองค์พระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งที่มุ่งหมายไว้ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีความสุข ความเจริญในชีวิตในทุกด้านตลอดไป


​                                                                                                                 

                                                    ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน
​                                                     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน