ประวัติสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวันเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของ ผู้ปกครอง และครู ทำงานร่วมกันโดย ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ นักเรียน สมาคมฯ มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็น 2 ช่วงเวลา โดยในเริ่มต้นเป็นการทำงานของกลุ่มผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียน ได้เริ่มกิจกรรมในปี พ.ศ. 2503 ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน” โดยมีนายเกรียง กีรติกร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สมัยรัฐบาล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์) เป็นประธานทำหน้าที่เป็นสื่อกลางความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ด้านทุนการศึกษาและพลานามัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการศึกษา การซ่อมแซมบำรุงรักษา ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน” ในปี พ.ศ. 2505 เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของมหาวิทยาลัย และใช้ชื่อ “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” พ.ศ. 2517 จนถึงปี 2546 ตามลำดับ โดยการดำเนินการในช่วงแรกได้ใช้เวลารวม 29 ปี

ในปี พ.ศ. 2546 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา จูฑะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น พร้อมด้วย นายวิชัย ชื่นชมพูนุท อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุดและเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ผู้ปกครอง และคณะผู้ก่อตั้ง ได้ร่วมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็น “สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน” มาจวบจนทุกวันนี้ โดยบริหารและดำเนินการโดยคณะกรรมการจากผู้ปกครอง อาจารย์ และ บุคคลากร โดยมีผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งอุปนายก คนที่ 1

จากประวัติในข้างต้นการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองและโรงเรียนดำเนินการมาแล้วกว่า 59 ปี ได้พัฒนาจากกลุ่มผู้ปกครอง คณะกรรมการ และ ได้จัดตั้งเป็นสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวันในที่สุด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและเป็นที่รู้จักในสังคมได้ผลัดเปลี่ยนเข้ามาบริหารงาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยมีชื่อเรียกผู้ดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกันในแต่ละสมัย และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน หลังจากจดทะเบียนก่อตั้งดังรายนามต่อไปนี้

พ.ศ.2503 – พ.ศ.2505 นายเกรียง กีรติกร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2505 – พ.ศ.2507 พลตรีเล็ก สงวนชาติสรไกร
พ.ศ.2507 – พ.ศ.2509 นายวิลาศ มณีวัต
พ.ศ.2509 – พ.ศ.2513 นายแพทย์เชิด โทณะวณิก
พ.ศ.2513 – พ.ศ.2546 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล
พ.ศ.2546 – พ.ศ.2547 นายวิชัย ชื่นชมพูนุท รองประธานศาลปกครองสูงสุดและเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549 ดร.เขมทัต สุคนธสิงห์
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553 รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556 ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562 นายสมภพ โปษะกฤษณะ
พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
พ.ศ.2565 – พ.ศ.2567 ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน