คณะผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร
ผู้อำนวยการ

อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ประภารัตน์ ธิติศุภกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวัน เขียววิจิตรคมขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์เชิด เจริญรัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม

อาจารย์นงคราญ สุนทราวันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

อาจารย์กสิณ นวลทรง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร. ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์กิตติศักดิ์ นิทาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา