คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน วาระปี พ.ศ. 2565-2567

คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน
วาระปี พ.ศ. 2565-2567

ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน

นายกสมาคม

นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร

อุปนายกคนที่ 1

นายเสถียร โชคดีพาณิชย์

อุปนายกคนที่ 2

นพ.ศุภกานต์ เตชะพงศธร

อุปนายกคนที่ 3

นางสาวจุฬาลักษณ์ คันธนาลิต

เลขานุการ

นางวิมลรัตน์ วิรัชศิลป์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางพรพิไล เวชชาภินันท์

เหรัญญิก

นางประภารัตน์ ธิติศุภกุล

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นพ.ชาญวิทย์ วุฒิชัยประดิษฐ์

นายทะเบียน

นางวริษฐา สุขคง

ประชาสัมพันธ์

นางสาวปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร

ประชาสัมพันธ์

นายกิตติศักดิ์ นิทาน

ประชาสัมพันธ์

พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา

ปฏิคม

นายพินิจ เตียเจริญ

ปฏิคม

นายเชิด เจริญรัมย์

ปฏิคม

นายกสิณ นวลทรง

ปฏิคม

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

วิชาการ

นายวัฒนโชติ เพ็งพริ้ง

วิชาการ

นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ

วิชาการ

นางปรารถนา มังกรพาณิชย์

กิจกรรมสัมพันธ์

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

กิจกรรมสัมพันธ์

นายเกษมสุข บุญเจริญ

กิจกรรมสัมพันธ์

ผศ.ดร. ชีวิน เขียววิจิตร

กิจกรรมสัมพันธ์

นางนงคราญ สุนทราวันต์

กิจกรรมสัมพันธ์

พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

นางนงลักษณ์ ชูประสิทธิ์

อนุกรรมการ

รศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร

อนุกรรมการ

นางพรรณสิริ เกษสุรินทร์ชัย

อนุกรรมการ

นางสาวพิญ์นิตา สองสนู

อนุกรรมการ

พ.ต.อ.สมชาติ ขันปุรี

อนุกรรมการ