คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564

ศ.น.พ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
นายกสมาคม

นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร
อุปนายกสมาคมคนที่ 1

นายแพทย์ธนบดินทร์ คชเสนี
อุปนายกสมาคมคนที่ 2

นายเสถียร โชคดีพาณิชย์
อุปนายกสมาคมคนที่ 3

นางพรรณสิริ เกษสุรินทร์ชัย
เลขานุการ

นางนงลักษ์ ชูประสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

พันตำรวจเอกหญิง กิดานันท์ คมขำ
เหรัญญิก

นายวุฒิพงษ์ อมรชัยชาญ
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวอินทิรา บุญญานุวัตร
ผู้ช่วยเหรัญญิก

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีสิริวัฒน์
นายทะเบียน

นายชวลิต ศรีคำ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางวริษฐา สุขคง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางภัสส์กุญช์ สิงมหาศักดิ์
ฝ่ายปฏิคม

นางสาวกาญจนา ถาวร
ฝ่ายปฏิคม

นางสมฤดี แย้มขจร
ฝ่ายปฏิคม

ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร
ฝ่ายวิชาการ

นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์

ดร.จุฑาพล เมตตาสัตย์
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

นางปรารถนา มังกรพานิชย์
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

ผศ.ชีวัน เขียววิจิตร
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

นายนัดดา สุขสวัสดิ์
ฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพ

นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง
ฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพ