ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน วาระปี 2565 - 2567

ที่ปรึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน
วาระปี 2562 - 2564

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายพิทักษ์ เสงี่ยมสิน

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมลักษณ์ จันทร์น้อย

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมภพ โปษะกฤษณะ

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการที่ปรึกษา

นายทวิช สุภาภรณ์

กรรมการที่ปรึกษา

ดร. วรุตม์ วรรณะเอิ่มพิกุล

กรรมการที่ปรึกษา

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการที่ปรึกษา

พล.ตท.สมพงษ์ ชิงดวง

กรรมการที่ปรึกษา

นายดิสทัต โหตระกิตย์

กรรมการที่ปรึกษา

ดร. วรุตม์ วรรณะเอิ่มพิกุล

กรรมการที่ปรึกษา

พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ

กรรมการที่ปรึกษา

นายชูชัย คัมภีเจริญพร

กรรมการที่ปรึกษา

พ.ต.อ.นพดล เทียมเมธา

กรรมการที่ปรึกษา

นางสาวสุขวิชญสณ์ นสมทรง

กรรมการที่ปรึกษา