ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน วาระปี 2562 - 2564

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายวิชัย ชื่นชมพูนุช
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายเขมทัต สุคนธสิงห์
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ.วัฒนา จูฑะพันธุ์
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายพิทักษ์ เสงี่ยมสิน
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมลักษณ์ จันทร์น้อย
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางอรพินธุ์ คะนึงสุขเกษม
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมภพ โปษะกฤษณะ
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการที่ปรึกษา

พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง
กรรมการที่ปรึกษา

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการที่ปรึกษา

ดร.วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
กรรมการที่ปรึกษา

นายทวิช สุภาภรณ์
กรรมการที่ปรึกษา

นายสุธี ผ่องไพบูลย์
กรรมการที่ปรึกษา

พ.ต.อ. ธรรมนูญ บุญเรือง
ผู้กำกับสถานีตำรวจปทุมวัน

นายพินิต อารยะศิลปธร
ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน