วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

“ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียน มุ่งสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี สวัสดิการ กิจกรรม และ นันทนาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาชั้นนำระดับประเทศ”

Mission

  1. เป็นศูนย์รวมความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี เอื้ออาทรซึ่งกันและกันในกลุ่มครู ผู้ปกครองเพื่อพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม ในรูปแบบของคนไทย บนพื้นความเป็นไทย และ เศรษฐกิจพอเพียง
  3. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย